بابت عدم ترجمه عذر خواهی می کنیم. این صفحه را بزودی درزبان بومی خود خواهید دید

مشارکت در AdGuard

We are blessed to have a community that does not only love AdGuard, but also gives back. A lot of people volunteer in various ways to make other users' experience with AdGuard better, and you can join them! We, on our part, can only be happy to reward the most active members of the community.

حمایت از AdGuard

از سوی دیگر ما در نسخه های پریمیوم AdGuard درآمد داریم.میتوانید آنها را امتحان کرده و بررسی کنید ببینید نیازهایتان را برآورده می کند یا نه.